KevytPRO jäsensopimus jäsenille ja ohjeistus Kevytyrittäjille

  Sopimusosapuolet ja juridiset asemat

 1. Verohallinnon työnantajarekisteriin on merkitty Osuuskunta Kevytyrittäjät Pro Suomi-niminen yritys, jota kutsutaan jäljempänä ”Osuuskunta”.
 2. Verohallinnon verovelvollisen rekisteriin merkitty ja tunnistettu henkilö, jonka henkilötiedot ovat osuuskunnan tietojärjestelmässä, jota kutsutaan jäljempänä ”Kevytyrittäjät”sekä erillisenä "Jäsenet". Osuuskunnan jäsenenä käsitellään henkilöä joka on maksanut osuuskunnan jäsenmaksun 20 e osuuskunnan tilille. Lisätietoja maksamisesta saat osuuskunnan toimistosta Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki tai info@kevytpro.fi.
 3. Osuuskuntaa pidetään palkanmaksaja, jonka nimissä jäsen tai Kevytyrittäjä harjoittaa yritystoimintaa. Jäsentä ja Kevytyrittäjää pidetään palkansaajana, työeläkelain ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä yrittäjänä, joka harjoittaa yritystoimintaa osuuskunnan nimissä. Jäsenen ja Kevytyrittäjän työhön ei sovelleta työehtosopimusta tai muita työsuhdetta koskevia lakeja. Osuuskuntakous voidaan kutsua sähköpostilla kahden päivän varoajalla. 
 4. Osapuolten tehtävät ja vastuut

 5. Jäsenen tai Kevytyrittäjän on tehtävä tarjouksia omista työsuorituksista, sovittava toimitusehdoista ja -ajoista, tehtävä niistä kirjalliset tilaukset ennen työsuoritusten aloitusta.
 6. Jäsenen tai Kevytyrittäjän on tehtävä itse tai organisoitava sopimansa työsuoritukset hyvää työtapaa, yleisiä ja erityisiä työ-ja turvallisuusohjeita noudattaen ja ilmoitettava ne osuuskunnan laskutettavaksi.
 7. Jäsenen tai Kevytyrittäjän on otettava ja maksettava omalle työlleen yrittäjäeläkevakuutus kuuden kuukauden sisällä sopimuksen mukaisen yrittäjätoiminnan aloituksesta, mikäli se on jatkunut yhtäjaksoisesti yli neljä ( 4 ) kuukautta.
 8. Osuuskunnan on maksettava jäsenelle tai Kevytyrittäjälle sopimuksen mukaisesti palkka ja muut korvaukset, toimitettava ennakonpidätys, otettava ja maksettava jäsenelle tai Kevytyrittäjälle tapaturma- ja vastuuvakuutus.
 9. Palkka ja muut korvaukset

 10. Jäsenelle tai Kevytyrittäjälle maksetaan työtunneista määräytyvää palkkaa ja mahdollisesti työtuloksesta riippuvaa palkkaa ja verottomia korvauksia, joiden määrät ja maksuperusteet sekä laskentamalli on voimassaolevan verolainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja www.vero.fi.
 11. Verottomia korvauksia ovat matkakustannusten korvaukset jäsenen tai Kevytyrittäjän asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista ja ateriakorvaus, mikäli jäsen tai Kevytyrittäjät työskentelevät toimialalla, jossa työntekemispaikkaa joudutaan vaihtamaan usein työn lyhytaikaisuuden takia eikä hänellä ole ruokailumahdollisuutta työkohteen läheisyydessä. Jäsenen tai Kevytyrittäjän asunnoksi katsotaan hänen kotiosoite ja työntekemispaikaksi työkohteen osoite.
 12. Jäsenelle tai Kevytyrittäjälle korvataan verottomasti työstä aiheutuneet kustannukset, jäsenen tai Kevytyrittäjän esittämien ja osuuskunnan hyväksymien tositteiden mukaan.
 13. Jäsenen tai Kevytyrittäjän palkka ja korvaukset maksetaan jälkikäteen tai jaksoittain osuuskunnan hyväksymistä työsuorituksista voimassa olevan maksukäytännön mukaan.
 14. Sopimuksen muut ehdot, voimassaolo ja irtisanominen

 15. Jäsenellä tai Kevytyrittäjälle ei ole oikeutta tehdä osuuskuntaa sitovia sopimuksia, työsuorituksia, tilata, ostaa tavaroita tai palveluita osuuskunnan lukuun ilman osuuskunnan lupaa.
 16. Jäsenen tai Kevytyrittäjän on palautettava saamansa työvälineet, autot ja muut tavarat heti sopimuksen päätyttyä mikäli hänellä on sellaisia Osuuskunnan tarjoamana käytössä. Mikäli jäsen tai Kevytyrittäjät eivät palauta niitä, osuuskunnalla on kuittausoikeus jäsenen tai Kevytyrittäjän saatavista.
 17. Jäsen eikä Kevytyrittäjä saa kertoa ulkopuolisille tai käyttää väärin hänelle uskottuja tietoja hinnoista, asiakkaista, ammattisalaisuuksista tai tietoja osuuskunnan liiketoiminnasta eikä harjoittaa itse tai olla osallisena liiketoimintamallin kanssa kilpailevassa toiminnassa sopimusaikana ja sen jälkeen kolme ( 6 kk ) kuukautta.
 18. Sopimus on voimassa sähköisen hyväksynnän jälkeen toistaiseksi ja irtisanomisen jälkeen yksi ( 1  ) kuukausi.